سـرآغـاز گـفـتار نـام خـداسـت
که بخشنده و مهربان خلق راست

سـتـایـش بـود ویـژه کـردگـار
که اهل جهان راست پروردگار(2)
که بخشنده و مهربانست نیز(3)
بــود مالـک عرصه رستـخیز(4)
تـرا مـیـپـرسـتیـم، تنهـا و بس
نداریـم یـاور بغیر از تو کس(5)
بـشو هـادی مـا بِـراه درست(6)
ره آنکـه مُنعَم ز نعمـات تـوست
هـمانها کز ایشان نئی خشـمگین
نـه گمراه گشـتند از راه دیـن(7)
انتشارات امید مجد